۱۳۹۷/۱/۱۲

تجاوز‌به کودک و بچه بازی زیر نام ازدواج کودک

پس از گذشت چهاردهه از انقلاب و سه دهه از امضای پیمان نامه جهانی حقوق کودک توسط حکومت ایران هنوز شاهد نقض روزانه حقوق کودک در ایران هستیم. پیوستار نقض حقوق کودک از بدو زایش کودک تا پایان دوره کودکی ۱۸ سالگی، به اشکال مختلف بطور روزانه در حال وقوع است.

۱۳۹۷/۱/۹

استانداردسازی انسان از اندیشه تا جسم

⁉️پروژه استاندارد سازي انسان سده های متمادی است که در رویارویی با علم و دمکراسی نوین در چند حوزه اصلی تلاش می کند. هدف عمده این پروژه بی تردید دستکاری اندیشه، رویکرد، ارزش ها و هنجارهای باورمندان بدان است تا بتوانند به منافع مجریان آن در دستیابی به قدرت و ثروت دست یابند. در اینجا دو شکل عمده این پروژه را مطرح می‌کنم: 

انجمن جامعه شناسی و تعهد آن در چاره یابی مسایل اجتماعی

⁉️انجمن جامعه شناسی امریکا اگرچه یک انجمن علمی است ولی در کنار فعالیت های حرفه ای خود برای حمایت و توسعه بنیان های نظریه ای و عملی جامعه شناسی، بطور همزمان در حمایت از کنشگران نهاد علم و جامعه شناسی و واکنش بموقع در پیشگیری یا چاره یابی مسایل اجتماعی نیز از هیچ کوششی فروگذاری نمی کند.

۱۳۹۶/۱۲/۱۹

تجاوز‌ به کودکان را توجیه نکنید!

سده هاست که در فرهنگ و شریعت شیعی در ایران تجاوز به کودکان خردسال زیر نام ازدواج برسمیت شناخته شده است. رویکرد بیولوژیک به انسان و احتساب مبنای سن بلوغ جنسی با نگاه قابلیت باروری کودکان بخصوص دختران خردسال واقع در سن کودکی همچنان کانون اصلی تفکر متشرعان وقانونگذارانی است که منشا فکری خود را دین دانسته و با چنین دکترینی به کودکان ستم روا می دارند.

۱۳۹۶/۱۲/۱۶

دهه شصتی ها و چرخه نافرجام حیات اجتماعی شان

دهه شصتی ها بزرگترین قربانیان پس از انقلاب هستند کسانی که در فضای سرکوب و جنگ بدون هرگونه برنامه ریزی و آموزش برای کنترل موالید، بی تدبیر  به جهان زیست ایرانی وارد شدند. اگر جنگ تحمیلی از سوی حکومت به ملت هشت سال طول کشید، نسل تحمیلی به حیات ایرانیان نیز قربانیانی هستند که وارد چرخه بدفرجام آسیب پذیری و فشار اجتماعی شده و تا پایان عمر آنرا به یدک خواهند کشاند.

۱۳۹۶/۱۲/۱۳

تغییر ساختار حکومت بازنشستگان!

❓در‌یک ‌رویکرد درون ساختی، مروری بر ‌ساختار سنی اشتغال در‌ بدنه مدیریت کشور‌ از رهبر تا روسای قوای مجریه، قانونگذاری و قضایی نشانگر غلبه بازنشستگان در‌ بدنه قدرت است. براساس قانون، حداکثر سن بازنشستگی ۶۰ سالگی است ولی بخش بزرگی از بدنه حکومت بیش از ۶۰ سال سن داشته وهمچنان در بدنه مدیریتی کشور قرار دارند؛ امری که در جای خود دارای تبعاتی است:

۱۳۹۶/۱۲/۱۰

تکرار مصیبت علمی در دانشگاه آزاد

👁‍🗨تکرار مضحک و تاسف بار انقلاب ضد فرهنگی در دانشگاه آزاد، تسویه مدرسان و ایدئولوژیک کردن فضای دانشگاه توسط مدیریت ناکارآمد و فاسد جدید از ولایتی تا فرهاد رهبر، دارای ابعاد آشکار و پنهانی است که قابل تامل است. این تجربه پس از قریب چهار دهه تلاش نخستین برای تسویه دانشگاه از کنشگران منسوب به دگراندیشان، گویای مسایلی است؛ تجربه ای که توسط دانش آموختگانی مانند دکتر سروش، دکتر شریعتمداری، دکتر حبیبی، دکتر زیباکلام آغاز و‌ منجر به تسویه هزاران نفر از دکترها و دانشجویان دانشگاهها و تخریب حیات فردی آنان و‌ حیات علمی کشور شد. 

۱۳۹۶/۱۲/۵

حکومت ریش سفیدان در بحران

 ⁉️پیرسالاری مبتنی بر سن سالاری سنتی در تاریخ اجتماعی ایران مهمترین بارزه ساختار مراتبی قدرت و‌ کنترل در جامعه ایران بوده و‌ هست. اگرچه این پدیده قدمتی تاریخی و‌ جغرافیایی دارد ولی در عصر‌حاضر در جامعه ایران، قطب اصلی قدرت، ثروت و منزلت را در اختیار دارد. برخی از ویژگی های مهم این ساختار عبارتند از:

۱۳۹۶/۱۲/۴

نظریه تکمیلی دورکهایم: گونه خودکشی های حکومت خواه

❓برپایه نظریه و گونه شناسی اجتماعی خودکشی دورکهایم، جامعه شناس فرانسوی مبنی بر وجود سه گونه خودکشی دیگرخواهانه یا شهادت طلبانه، خودکشی خودخواهانه و خودکشی مبتنی بر ناهنجاری اجتماعی بنظر می رسد یک گونه خودکشی نوین را باید در میان دسته بندی نظری او افزود. خودکشی حکومت خواهانه، گونه جدیدی از خودکشی است که در حکومت دینی جمهوری اسلامی طرحریزی و ‌اجرا شده و می شود.

۱۳۹۶/۱۱/۲۲

پروژه ترورهای حکومتی دگراندیشان

👁‍🗨داستان دیگرکشی، سیاستی است که برگرفته از نظام های توتالیتر نظیر کره شمالی تا روسیه همواره روشی برای حذف دگراندیشان بوده و هست. نظام سیاسی حکومت دینی زیر نام ایدئولوژی دینی و بنام دین و خدا سالهاست در پی قتل عام قلم و اندیشه است؛ اندیشه ای که در مناقب نظام ولایی و انقلابی وش آن مدحی نمی سراید.