۱۳۹۶/۸/۲۷

از شکاف زمین تا شکاف بین ملت و حکومت

نظریه و رفتار سیاسی اجتماعی انشقاق منافع ملت و حکومت اگرچه سابقه دیرینی دارد و از آغاز مدرنیزم در ایران شدت و رویت بیشتری بخود گرفته است ولی پس از وقوع انقلاب ۵۷ شدت و قوت بخود گرفته است. فقر اعتماد سیاسی و معنوی مردم به حکومت پس از جنگ و‌ سرکوب و کشتار فراگیر مخالفان حکومت چنان رو به گستردگی نهاد که وقفه های دوره اصلاحگری  نیز نتوانست این شکاف را ترمیم کند.

۱۳۹۶/۸/۱۴

مرگ‌ اجتماعی بنام خودکشی و جهنم اجتماعی

در اخرین وداع دو دختر زیر ۱۸ سال که اقدام به پرتاب خود از روی پلی در اصفهان کردند تا به حیات اجتماعی خویش پایان دهند، یک تشکیک بود که "حالا معلوم نیست به بهشت میریم، جهنم یا برزخ". می توان این تشکیک ‌را به اینصورت نیز طرح کرد که این کودکان از کجا و چه می‌گریزند: از جهنم، برزخ یا بهشت؟! در تحلیل این رخداد می توان این واقعیت اجتماعی را چنین نیز دید:

۱۳۹۶/۸/۱۰

سرکوب آزادی علم و دانشگاه بنام انقلاب

بنیان فکری و ایديولوژیک انقلاب (ضد) فرهنگی از همان سالهای پس از انقلاب توسط متفکرانی طراحی و اجرا شد که امروزه یا زیر خاک روزگار درمانده اند یا در زیر خاک پشیمانی و غفلت. فرهنگِ فرهنگ‌ستیزی، انقلابِ ضد انقلاب و علم و‌ دانشگاهِ در ستیز با دانشگاه و علم از همان ایام با رویکردی دینمدارانه و افراط و اغراق در آن رو به شکل‌گیری و‌ رشد نهاد.

۱۳۹۶/۵/۲۵

تعداد زندانيان ٦٠ برابر شده است!

تا پیش از انقلاب ٥٧، تعداد زندانیان ایران با جمعیت ۳۶ میلیونی آن سال، حدود ۱۰ هزارنفر بود. در سال ٩٣ جمعیت كشور دو برابر، ولی تعداد زندانیان به بیش از ٦٠ برابر، معادل ٦٠٠ هزار نفر رسيد. هم اينك آمار رسمی از وجود ٤٠٠ هزار زندانی در ایران خبر می‌دهد. 

۱۳۹۶/۵/۲۱

كودكان معتاد، بين نسلي بودن اعتياد

مسيله اعتياد اگرچه پديده نويني در كشور ما محسوب نمي شود و همه ساله ابعاد وسيع تري نيز بخود مي گيرد ولي در طي دهه هاي پس از جنگ با شدت يابي آن، از ويژگيهاي انساني و اجتماعي متفاوتي نيز برخوردار شده است.

۱۳۹۶/۵/۱۳

نقد درون ساختي طرح كارورزي بجاي لغو

طرح كارورزي در برنامه اشتغال فراگير، عليرغم كاستي هاي قابل توجهي كه از دو منظر درون ساختي و برون ساختي مي توان بر آن وارد داشت (مواردي از آن نيز در بيانيه زير از سوي كنشگران مورد اشاره قرار گرفته است)، داراي كاركردهاي مثبتي نيز هست كه نمي توان بدان بي توجه ماند.

۱۳۹۶/۵/۱۱

کودکان زنداني؛ مديريت. ناكارآمد

زندگی ٢٣٠٠ کودک در زندان ها نيز از دستاوردهاي مديريت اجتماعي پس از انقلاب است كه در پاسخ به روياهاي فقرا، بيكاران و حاشيه نشينان شهري، به ثمر نشست. افزايش تعداد زندانيان كشور به بيش از ٧ برابر بعداز وقوع انقلاب تاكنون سبب شده كه بيش از ١٠ درصد از خانوارهاي كشور بنوعي درگير مسيله زندان باشد.

۱۳۹۶/۵/۱

جامعه مردسالار و جامعه شناسي مردانه

جامعه شناسي در ايران نيز مانند ساختار مسلط مردسالاري در جامعه، بهمين سياق جامعه پذير شده است بطوريكه نهاد علم جامعه شناسي خواه در دانشگاه و حوزه تدريس، خواه در مراكز تحقيقاتي داراي ساخت و بافتي عمدتا مردانه است.

۱۳۹۶/۴/۲۵

چندگانگي و ناسازه هاي سياست و برنامه هاي اجتماعي

سال هاست با تاسيس ناسازه جمهوري اسلامي كه تركيب پارادوكسيكالي از نهادهاي سنتي و مدرن بود و باخوانش جديدي بنام مردمسالاري ديني در دهه هفتاد ادامه پيدا كرد، دوگانه و چندگانه سازي نهادهاي سياسي و سياستي و موازي كاري، رويه اي مسلط در نظام مديريتي كشور شد.